Author's picture

Minh Nguyen Van

Không có một sự kiện nào trên đời là ngẫu nhiên, những thứ đang cho là ngẫu nhiên chỉ là những sự kiện ta chưa tìm ra được mô hình để biểu diễn quy luật của chúng

Student

VietNam